Daytrading og beskatning

daytrading beskatningDer har været mange forespørgsler om beskatning af daytrading, så vi har spurgt landets dygtigste eksperter på området. Et stort tak til PWC for et godt overblik og kyndig assistance.

Der er mange ting at tage stilling til, hvis man ønsker at daytrade. Indledningsvis skal det overvejes, hvilke produkter man ønsker at investere i, hvilket marked man vil handle på, og hvor store investeringer man vil foretage. Et ofte stillet spørgsmål her på siden er, om det i relation til beskatning og muligheden for at fradrage tab, bedst kan betale sig at handle som privatperson, som selvstændig erhvervsdrivende, eller gennem et selskab. Dette spørgsmål afhænger i høj grad af, hvilke produkter, der handles.

I denne artikel vil vi i hovedtræk gennemgå de regler, som gælder for beskatning af aktier og finansielle kontrakter, når disse handles i henholdsvis personligt eller selskabsretligt regi, eller som selvstændigt erhvervsdrivende. Vi har ikke medtaget særlige tilfælde, herunder tilfælde, hvor personen eller selskabet driver næringsvirksomhed med køb og salg af værdipapirer mv.

Aktier

Handel som privatperson
Når man som privatperson handler med aktier, skal udbytte og gevinster på både danske og udenlandske aktier medregnes ved opgørelsen af aktieindkomsten. Avancen opgøres som forskellen mellem anskaffelses og afståelsessummen for aktierne med fradrag for eventuelle transaktionsomkostninger.

Den del af årets samlede aktieindkomst, som ikke overstiger grundbeløbet på DKK 50.600 (2016) (dobbelt for ægtefæller), beskattes med 27%, mens den overskydende del beskattes med 42%.

Tab ved afståelse af aktier, som er optaget til handel på et reguleret marked (normalt benævnt børsnoterede aktier), kan fradrages i anden aktieindkomst fra børsnoterede aktier. Såfremt tabet på aktierne er større end den øvrige aktieindkomst fra børsnoterede aktier, overføres det overskydende tab automatisk til fradrag i en eventuel ægtefælles positive aktieindkomst (opgjort efter fradrag af ægtefællens eget tab). Et resterende overskydende tab overføres herefter til fradrag i efterfølgende indkomstår, hvor det automatisk modregnes først hos daytraderen selv og dernæst hos dennes ægtefælle.

Adgangen til at opnå fradrag for et tab er betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om daytraderens erhvervelse af de pågældende aktier.

Danske banker og værdipapirhandlere indberetter automatisk oplysninger vedrørende køb og salg til SKAT. Daytraderen har dog selv pligt til at tjekke de indberettede oplysninger og de skatteberegninger, som SKAT har foretaget på baggrund af de modtagne oplysninger. Handles der derimod gennem udenlandske pengeinstitutter mv., sker der ikke automatisk indberetning, hvorfor det er vigtigt, at man selv giver oplysninger til SKAT om køb og salg og udbytte mv. Dette skal ske ved angivelse på selvangivelsen senest den 1. juli året efter, at købet har fundet sted.

Gevinst og udbytte på unoterede aktier medregnes ligeledes til aktieindkomsten, mens tab kan fratrækkes i al anden aktieindkomst. Hvis den samlede aktieindkomst fra unoterede aktier er negativ, beregnes i stedet en negativ skat, som modregnes i slutskatten.

Gevinst og tab på aktier i investeringsselskaber medregnes i stedet i kapitalindkomsten. Avancen opgøres i henhold til lagerprincippet, dvs. såvel realiserede som urealiserede gevinster beskattes, mens tab fratrækkes.

Handel via et selskab
Den daytrader, der handler meget, kan overveje at etablere et selskab, så det er selskabet selv – og ikke ejeren – der handler værdipapirer mv. Hvis aktierne handles gennem et selskab, skal avancer og udbytte fra børsnoterede aktier medregnes ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst, når der ejes under 10% af aktierne i det børsnoterede selskab. Et eventuelt tab kan fradrages. Et overskydende tab (underskud) kan overføres til modregning i senere indkomstår. Gevinst og tab beskattes efter lagerprincippet.

Gevinst ved afståelse af børsnoterede aktier – samt udbytte fra børsnoterede aktier – beskattes med 22% (2016).

Selskabets avance på unoterede aktier skal derimod – som udgangspunkt – ikke medregnes i selskabets skattepligtige indkomst, ligesom et tab ikke kan fratrækkes. Udbytte på unoterede aktier i et selskab, hvori der ejes under 10%, er dog skattepligtigt for selskab med 22%. Det er dog udelukkende 70% af udbyttebeløbet, der skal medregnes til selskabets skattepligtige indkomst, hvilket svarer til en reel beskatning af udbyttet på 15,4%.

Handel via selvstændig erhvervsvirksomhed
Personer, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed enten i personligt regi eller gennem et interessentskab eller kommanditselskab, kan anvende virksomhedsskatteordningen frem for at lade sig beskatte efter de regler, som gælder for privatpersoner.

Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at aktier som hovedregel ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Aktierne beskattes i stedet hos den selvstændigt erhvervsdrivende som privatperson efter de regler, som er beskrevet ovenfor.

Aktier i investeringsselskaber kan imidlertid godt indgå i virksomhedsskatteordningen. En af de væsentligste fordele ved virksomhedsordningen er, at den selvstændigt erhvervsdrivende får mulighed for at anvende en beskatningsform, der ligner den, som gælder for selskaber. Den foreløbige beskatning under virksomhedsordningen udgør således 22% svarende til den, der gælder for selskaber.

Såfremt man ønsker at investere i investeringsselskaber, kan man således med fordel investere som selvstændigt erhvervsdrivende gennem virksomhedsskatteordningen, mens der for så vidt angår andre aktier ikke kan handles gennem virksomhedsskatteordningen.

Finansielle kontrakter

Private personer, som handler med finansielle kontrakter, skal medregne årets nettogevinst i kapitalindkomsten. Gevinst og tab på finansielle kontrakter opgøres efter lagerprincippet.

Tab på finansielle kontrakter fradrages efter særlige regler. Tab på finansielle kontrakter skal som udgangspunkt modregnes i årets gevinster på andre finansielle kontrakter. Hvis årets tab overstiger årets gevinster, kan det overskydende tab fradrages, for så vidt det svarer til tidligere års beskattede gevinster på finansielle kontrakter. Et resterende tab modregnes hos en eventuel ægtefælle eller fremføres til senere år.

Der er lidt større mulighed for at fratrække tab, hvis den finansielle kontrakt vedrører aktier eller et aktieindeks. Hvis der er tab på aktie- eller aktieindeksbaserede kontrakter, som overstiger gevinster på andre finansielle kontrakter, kan personen vælge at fratrække det yderligere tab i årets realiserede nettogevinster og udbytter på børsnoterede aktier.

Fra indkomståret 2015 skal et tab være selvangivet i tabsåret, for at retten til fremførsel ikke mistes.

Pengeinstituttet, fondshandleren og netmæglere, som de finansielle kontrakter er handlet igennem, indberetter ikke gevinst og tab til SKAT. Det er derfor vigtigt, at daytraderen selv oplyser SKAT om årets samlede nettogevinst eller –tab på samtlige kontrakter.

Selskaber skal medregne gevinst og tab på finansielle kontrakter i den skattepligtige indkomst. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet.

Selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsskatteordningen, kan som udgangspunkt ikke investere i finansielle kontrakter gennem ordningen. Dette skyldes, at de finansielle kontrakter udelukkende kan indgå i ordningen, såfremt de har erhvervsmæssig tilknytning. Tab på finansielle kontrakter med erhvervsmæssig tilknytning, kan fradrages fuldt ud i ordningen.

En finansiel kontrakt vil fx have erhvervsmæssig tilknytning, når den er indgået for at sikre mod en konkret erhvervsmæssig risiko på valuta, pris eller rente på virksomhedens leverancer, fordringer eller gæld. Dette er dog sjældent det bagvedliggende formål med indgåelse af finansielle kontrakter ved daytrading. Kontrakter uden erhvervsmæssig tilknytning anses i stedet for handlet af den selvstændigt erhvervsdrivende som privatperson efter de regler, som er angivet ovenfor.

For både personer og selskaber beskattes finansielle kontrakter efter lagerprincippet, dvs. der sker løbende beskatning af gevinst og tab, uanset om den finansielle kontrakt er solgt eller ej. Gevinst og tab skal således opgøres for hver enkelt kontrakt ved årets udløb. Ved opgørelsen tages ikke hensyn til de skattemæssige regler, der gælder for det underliggende aktiv eller passiv, som kontrakten vedrører.

Opsummering

Det er meget individuelt, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med at investere som henholdsvis privatperson, gennem et selskab, eller som selvstændigt erhvervsdrivende. Det findes intet generelt svar på, hvad der bedst kan betale sig, da dette afhænger af den enkelte daytraders situation. Det er derfor en fordel at søge professionel rådgivning, hvis man overvejer at etablere et selskab eller ønsker at anvende virksomhedsordningen til sine investeringer.

Umiddelbart kan det se ud som om, at det bedst kan betale sig at investere gennem et selskab, da indkomsten kun beskattes med 22% i stedet for den højere skatteprocent, der gælder for personer. Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at selskabets avance skal forblive i selskabet for at bibeholde denne lave skatteprocent.

Hvis gevinsten udloddes til ejeren, udløses yderligere beskatning.

Såfremt gevinsten ønskes anvendt til yderligere investeringer, kan denne model med investering gennem et selskab være en fordel, da nettoprovenuet efter skat vil være højere, end hvis avancen beskattes efter de regler, der gælder for personer. Selskabet har således et større beløb til rådighed til brug for geninvestering. Men den dag pengene hæves ud af selskabet, skal der igen betales skat. Der er således primært tale om en udskydelse af skatten, ikke om en skattebesparelse.

Ønsker man derimod løbende at anvende pengene privat, er investering gennem et selskab ikke umiddelbart en fordel, idet avancen vil blive dobbeltbeskattet – først med 22% i selskabet og dernæst som aktieindkomst ved udlodningen til ejeren. I mange tilfælde kan den samlede beskatning komme op på ca. 55% og dermed overstige den skat på 42%, man ville have betalt som personlig investor. Derudover skal man tage med i overvejelserne, at der vil være omkostninger forbundet med at stifte og drive et selskab.

Normalt kan det ikke lade sig gøre at placere spekulative investeringer, som er kendetegnende ved daytrading, under virksomhedsskatteordningen. Nogle gange ordningen, nogle gage virksomhedsordningen, nogle gange virksomhedsskatteordningen. Overveje at ensrette]. Dels kan aktier normalt ikke omfattes af virksomhedsordningen, dels kan kun finansielle kontrakter, der har en klar erhvervsmæssig tilknytning, omfattes af ordningen. I de fleste tilfælde vil det alene være relevant at overveje, om aktier i investeringsselskaber skal omfattes af virksomhedsordningen. Det kan være en fordel, hvis den erhvervsdrivende har overskudslikviditet eller med henblik på at udskyde beskatningen, indtil gevinsten hjemtages privat. Man skal dog være opmærksom på, at den samlede beskatning i dette tilfælde ofte vil komme op på ca. 56%, idet afkastet fra investeringen under virksomhedsordningen både kan pålægges topskat og arbejdsmarkedsbidrag, mod en beskatning i personligt regi på ca. 42%.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker rådgivning om, hvilken investeringsform, der passer bedst til dig og dine behov.

Med venlig hilsen
PWC
Karina Hejlesen JensenKarina Hejlesen Jensen
Tax Partner
khe@pwc.dk
Tlf.nr.: 3945 3276

 

 

 

 

 

 

 

cam04Camilla Bach Schou Stub
Tax Consultant
cam@pwc.dk
Tlf.nr.: 3945 920

 

 

 

 

 

 

 

Vi siger mange tak til PWC for kyndig assistance om beskatning af daytrading og opfordrer til at kontakte dem direkte for yderligere spørgsmål.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *